NJOFTIM

Në zbatim të ligjit nr. 80/2015 “Për arsimine lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të
lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 39 dhe neni 99, pika1 dhe 3, Statutit të UT-së, neni 129, germa
“d” dhe neni 133, si dhe të Rregullores “Për zgjedhjet e para të Këshillave të Studentëve në
Universitetin e Tiranës”, neni 5, pika 1, pas diskutimit dhe caktimit të periudhës zgjedhore dhe datës
së zgjedhjeve, në mbledhjen e Rektoratit të UT-s”, datë 11.11. 2021, periudha 15 nëntor 2021 – 15 dhjetor 2021 shpallet periudhë zgjedhore për anëtarë të Këshillave Studentorë, të Fakulteteve të Universitetit të Tiranës.

STUDENTET TË CILËT JANË TË INTERESUAR TË PARAQITEN PRANË SEKRETARISË MËSIMORE