Datat e  riprovimeve   per sezonin  shtator    2021

 • Politika ekonomike te BE , dt 14.09 .2021 ora 16.00.
 • Sisteme politike ne Europe dt 16.09 .2021 ora 16.00 
 • E drejta nderkombetare dhe institucionet nderkombetare  dt 20.09.2021 ora 16.00 
 • E drejta diplomatike dhe protokolli diplomatik  dt 10.09 .2021ora 16.00
 • E drejta e konkurrences dt 15.09 .2021 ora 16.00.
 • E drejta penale e krahasuar dt 23.09 .2021 ora 16.00 
 • E drejta e konsumatorit dt 23.09 .2021 ora 16.00
 • Historia e integrimit europian 23.09.2021 ora 16.00
 • Politika monetare dhe fiskale te BE dt 22 .09 .2021 ora 16.00 
 • Metoda te kerkimit te avancuar  dt 27.09.2021 ora 17.00.
 • Historia e diplomacise se BE  dt .16.09 .2021 ora 16.00
 • Nacional;izmi dhe minoritet   27.09.2021 ora 16.00
 • Teorite e Marredhenieve nderkombetare dt 15 .09 .2021 ora 18.00
 • Teoria dhe praktika ne Marredheniet dt  15 .09 .2021 ora 18.00
 • Qyteterimi europian dt 22.09.2021 ora 17.00
 • Zhvillimet ne Europe, ne kontekstin e bashkepunimeve mes religjioneve dt 21.09.2021 ora 16.00 .
 • E drejta e BE dt. 20 .09. 2021 ora 16.00
 • Politika te zgjerimit te BE dhe Ballkani perendimor 17.09.2021 ora 16.00
 • Politika e jashtme dhe e sigurise ne BE   24.09.2021 ora 16.00
 • Politika e jashtme e shtetit shqiptar   21.09.2021 ora 16.00
 • Integrimi ekonomik europian   14.09.2021 ora 16.00
 • Politika te krahasuara Evropiane   10 .09.2021  ora 16.00
 • Ideja e Europes ( Dr Gentjan Elezi) dt. 10 .09.2021 ora 16.00
 • Tranzicioni ne vendet EQJ , EQl dhe Ballkan dt. 27.09.2021 ora 16.00
 • Biznes Nderkombetar dt. 24 .09.2021 ora 16.00
 • E drejta private Europiane dt. 23.09.2021 ora 16.00
 • Te drejtat e njeriut ne Europe dt. 17.09.2021 qershor ora 18.00
 • Diplomaci dixhitale dt.14.09.2021 ora 16.00
 • E drejta kushtetuese e krahasuar dt. 22 .09.2021 ora 16.00
 • Menaxhimi publik ne BE dt. 13.09.2021 ora 16.00
 • Politika socilae te BE dt. 15.09.2021 ora 16.00
 • E drejta penale europiane dt. 13.09.2021 ora 16.00
 • Gjeopolitika dt. 14.09.2021 ora 16.00

Regjistrimet për provimet  e mbartura jane nga data 08.09.2021 – 09.09.2021 nga ora 10-12.00.  Për provimet e mbartura do tju lu lutesha , të më dërgonit email dhe të më bënit me dije provimet që doni të regjistroheni. Në se ka përplasje datash ose ndonjë lëndë të cilës nuk i ka dalë data,  do të me shkruani në email për të gjetur mundësinë e një date tjeter .

Data e mbrojtjes se mikrotezave 30.09.2021  ora  11.00 

Perpara se te bëni mbrojtjen duhet patjeter të keni dorezuar deri në date 23.09.2021 ora 10- 12.00 pranë sekretarisë:

– 2 kopje te mikrotezave 

– 1 cd me punimin e mikrotezes brenda 

– 4 fotografi me përmasa pashaporte 

– Mbrojtjen e gjuhes angleze sipas udhezimit te MAS nr 52 dt 03.12 .2015 dhe shkreses te dt 03.01.2018

 – Karte identiteti

– Fotokopje e diplomes bachelor