Notifications

📌Master Ekzekutiv
▫️“EU Membership and Accession Negotiations”
 
Për t’u pranuar në programin e studimit të ciklit të tretë Master Ekzekutiv në “EU Membership and Accession Negotiations” studenti/ja duhet:1. Të zotërojë diplomën “Master i shkencave”, ose një diplomë tjetër ekuivalente me të (si diplomë e nivelit të dytë, diplomë e integruar e nivelit të dytë ose një diplomë sipas sistemit të vjetër).2. Të ketë përfunduar studimet e larta në Studime Evropiane, Drejtësi, Ekonomi, ShkencaSociale, etj., ose të jetë i/e angazhuar profesionalisht në pozicione ku kërkohet ekspertizë në fushën e procesit të integrimit evropian.3. Të zotërojë gjuhën angleze, duke e vërtetuar me dëshminë përkatëse Nëse individi ka fituar një diplomë të një programi studimi të kryer në anglisht, diploma e fituar shërben si dëshmi për plotësimin e këtij kriteri.4. Të dorëzojë aplikimin dhe dosjen e plotë të dokumentacionit brenda datës 4 tetor 2023Dosja e aplikimita) Formulari i aplikimit, që ndodhet edhe në formë elektronike në webin e ISE-së, kliko ne link:  
https://ise.edu.al/wp-content/ uploads/Formulari-per- regjistrim.pdfb) Kopjen e noterizuar të diplomës Bachelor dhe diplomën e nivelit Master Shkencor;c) Jetëshkrimi i kandidatit (CV);d) Letër interesi ku paraqiten arsyet e aplikimit dhe lidhjen e masterit me angazhimin profesional;e) Një projekt-ide në lidhje me fushat me interes për kërkim shkencor të aplikantit dhe fushat/kapitujt negociues ku ka interes specifik;f) Dy letra rekomandimi nga persona që njohin aftësitë akademike dhe profesionale të kandidatit;g) Nëse ka, publikime apo pjesëmarrje në konferenca, që lidhen me fushën;h) Dokumentacionin në lidhje me vërtetimin e njohurive të Anglishtes, sipas kritereve.Pranimi i aplikimeve përfundon në datë 4 tetor 2023 Aplikimi dorëzohet i firmosur dhe protokollohet në sekretarinë e programit të Masterit Ekzekutiv, pranë Institutit të StudimeveEuropiane. Përzgjedhja e kandidatëve bëhet sipas kritereve të parashikuara dhe bazohet në parimet e barazisë, të drejtësisë, të paanësisë dhe të meritës. Shqyrtimi i aplikimeve bëhet nga një Komision i posaçëm dhe kandidatët informohen për rezultatin brenda 1 jave nga mbyllja e afatit të aplikimit.Për më shumë informacion mund të kontaktoni në adresën​​ info@ise.edu.al
📌Master i Shkencave
▫️“Diplomaci dhe marrëdhënie ndërkombëtare të BE-së”
▫️“Legjislacion dhe institucionet evropiane”
▫️“Politika dhe qeverisja në Evropë”
▫️“Policies and Governance in Europe”
 

Dokumentet që duhet të dorëzoni për të aplikuar janë:• Diplomen e ciklit te pare te studimeve , perfunduar brendaose jashte, ose fotokopjen e saj te njehsuar me origjinalinte ciklit te pare te studimeve, perfunduar brenda ose jashtevendit.• Diplomen e Matures shtetrore se bashku me certifikaten enotave ose fotokopje te tyre te njehsuar me origjinalin,konfirmuar nga njesia perkatese arsimore vendore(DARIZA). Kandidatet qe kane perfunduar shkollen e mesmepara hyrjes ne fuqi te vendimit per krijimin e maturesshtetrore, paraqesin Deftesen e Pjekurise, origjinalin osefotokopjen e saj, te njehsuar me origjinalin dhe tekonfirmuar nga njesia perkatese arsimore vendore(DARIZA).Deshmi te gjuhes se huaj sipas informacionit te publikuarne fagen zyrtare te MAR www.arsimi.gov.al.• Formularin e aplikimit sipas shtojces nr. 5 te udhezimit 17te MASR, publikuar ne kete faqe, i cili do te merret nesekretarine e ISE-se, ose online ne faqen tone.• Fotokopje te dokumentit te identifikimit.• Curriculum Vitae• Deklarate per verifikimin e dokumentacionit shkollor me tecilen do te njihen nga sekrtaria e ISE-se.• Dy fotografi personale

Formularin e aplikimit mund ta shkarkoni në linkun në vijim: https://ise.edu.al/wp-content/ uploads/Formulari-per- regjistrim.pdf

Për më shumë informacion mund të kontaktoni në adresën​​ info@ise.edu.al

About Us

Institute of European Studies

The Institute of European Studies (ISE) is the main, interfaculty unit of the University of Tirana (UT), which offers study programs of the second cycle (Master of Science) and the third cycle of studies. ISE was originally created with VKM no. 588, dt. 02.11.2000 under the name of the Center for European Studies, and later with VKM no. 1182, dt. 03.12.2009 was transformed into the Institute of European Studies (ISE).

Second and third cycle

Tirana University

Perse te na zgjidhni ne?

Why us?
Studies at our Institute aim at integrated academic formation in the legal, social and economic fields. In order to analyze the developments in today's Europe, competences in these fields are needed, but also by interweaving them with a historical and cultural framework of the journey of the European society. Albania is a country that wants to get the status of a candidate country for the European Union.

Contact Us

  events

  Facts

  Institute of European Studies

  8
  Lecturer
  2
  Departments
  100
  Graduate student / year
  en_USEnglish