Forbrukernet.com
Universiteti Tiranes

INSTITUTI I STUDIMEVE EVROPIANE

387489_273026676079533_206285290_n-1-removebg-preview
Njoftime

Duke ju uruar nje vit te mbare akademik ju njoftoj:
Fillon mbledhja e dokumentacionit per studentet qe perfitojne reduktim ne masen 50% te tarifes se shkollimit sipas:

𝐋𝐢𝐠𝐣𝐢𝐭 𝐧𝐫.𝟖𝟎/𝟐𝟎𝟏𝟓,𝐝𝐚𝐭𝐞 𝟐𝟐.𝟎𝟕.𝟐𝟎𝟏𝟓:”𝑃𝑒𝑟 𝑎𝑟𝑠𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑒 𝐿𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑ℎ𝑒 𝑘𝑒𝑟𝑘𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑠ℎ𝑘𝑒𝑛𝑐𝑜𝑟 𝑛𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑡 𝑒 𝑎𝑟𝑠𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑡𝑒 𝑙𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑛𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘𝑒𝑛 𝑒 𝑆ℎ𝑞𝑖𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑠𝑒” 𝑉𝐾𝑀-𝑠𝑒 𝑛𝑟.780,𝑑𝑎𝑡𝑒 26.12.2018″ 𝑃𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑎𝑘𝑡𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑒 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑣𝑒 𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑣𝑒 𝑞𝑒 𝑝𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠𝑜𝑗𝑛𝑒 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑙𝑗𝑒 𝑡𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑒𝑠 𝑣𝑗𝑒𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑒 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑒 𝑡𝑒 𝑐𝑖𝑘𝑙𝑖𝑡 𝑡𝑒 𝑑𝑦𝑡𝑒 𝑡𝑒 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑚𝑒𝑣𝑒 𝑛𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑡 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑡𝑒 𝐴𝑟𝑠𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑡𝑒 𝐿𝑎𝑟𝑡𝑒”.

𝐒𝐢𝐩𝐚𝐬 𝐥𝐢𝐠𝐣𝐢𝐭 𝐝𝐡𝐞 𝐕𝐊𝐌-𝐬𝐞 𝐭𝐞 𝐬𝐢𝐩𝐞𝐫𝐩𝐞𝐫𝐦𝐞𝐧𝐝𝐮𝐫 ,𝐩𝐞𝐫𝐟𝐢𝐭𝐨𝐣𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐠𝐣𝐲𝐬𝐦𝐢𝐦 𝐭𝐚𝐫𝐢𝐟𝐞 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞𝐭 𝐪𝐞 𝐤𝐚𝐧𝐞:
1-Master te pare
2-Note mesatare 9-10
3-Studentet me nje prind
4-Studentet prinderit e te cilit trajtohen me ndihme ekonomike.

𝑃𝑒𝑟 𝑚𝑒 𝑠ℎ𝑢𝑚𝑒 𝑠𝑞𝑎𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑗𝑢 𝑙𝑢𝑡𝑒𝑚 𝑙𝑒𝑥𝑜𝑛𝑖 𝑙𝑖𝑔𝑗𝑖𝑛 𝑑ℎ𝑒 𝑣𝑘𝑚-𝑛𝑒 𝑒 𝑠𝑖𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑡𝑢𝑎𝑟.


𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐝𝐢𝐭 𝐞 𝐝𝐞𝐩𝐨𝐳𝐢𝐭𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐭𝐞 𝐝𝐨𝐤𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐯𝐞 𝐩𝐫𝐚𝐧𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐬𝐞 𝐈𝐒𝐄-𝐬𝐞 𝐞𝐬𝐡𝐭𝐞 𝟐𝟓 𝐍𝐞𝐧𝐭𝐨𝐫.

𝐃𝐨𝐤𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭 𝐪𝐞 𝐝𝐮𝐡𝐞𝐭 𝐭𝐞 𝐬𝐢𝐥𝐥𝐧𝐢:

1.Vertetim i listes se notave (per studentet me mesatare 10)
2.Vertetim qe jeni student prane ISE-se( per studentet e kategorive te tjera)
3.Fotokopje e kartes se identitetit
4.Certifikate familjare
5.Vertetim nga Njesia Administrative per prinderit qe trajtohen me ndihme ekonomike apo qe jane invalide.

𝐅𝐚𝐥𝐞𝐦𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫𝐢𝐭 𝐝𝐡𝐞 𝐬𝐮𝐤𝐬𝐞𝐬𝐞 !

Ambasada e Shteteve te Bashkuara te Amerikes ne Tirane ka hapur thirrjen per studente, për aplikime në programet e Institutit të SHBA-së (SUSIs).
SUSIs përfshin programe intensive akademike, qëllimi i të cilave ështe t’u ofrojë fakulteteve të universiteteve të huaja dhe studiuesve të tjerë mundësinë për të thelluar njohuritë e tyre për shoqërine, kulturën, vlerat dhe institucionet e SHBA-së.
Qëllimi i Institutit është të përmirësojë kurrikulat dhe cilësine e mësimdhënies për Shtetet e Bashkuara në Institucionet akademike jashtë vendit.
Për më shumë informacion referohuni linkut:
Hap linkun
Afati i aplikimit: 5 Dhjetor 2022.

Të dashur studentë! 

Universiteti i Tiranës po organizon një pyetësor me qëllim vlerësimin e mësimdhënies dhe aspekte të tjera në funksion të saj nga studentët. 

Studentët janë pjesa më e rëndësishme dhe preken drejtpërdrejt nga shërbimi që ofronë Universiteti i Tiranës; prandaj opinioni juaj është mjaft i nevojshëm dhe do të na shërbejë të gjithëve të kuptojmë më mirë se çfarë duhet përmirësuar në të.  

Gjithashtu, plotësimi i këtij pyetësori do të jetë tepër i vlefshëm për t’i dhënë një shtysë të madhe rritjes së cilësisë në arsimin e lartë. 

Plotësimi i pyetësorit kërkon shumë pak kohë dhe anonimati juaj është i garantuar

Pyetësori dërgohet në mënyrë anonime në adresën tuaj zyrtare të krijuar nga Universiteti i Tiranës @unitir.edu.al.  

Kërkojmë bashkëpunimin Tuaj për të plotësuar pyetësorin! 

Ju falenderojmë, 

Universiteti i Tiranës. 

Mbështetur në Ligjin nr.80/2015 datë 22.07.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor
në IAL në RSH”, VKM nr. 780 datë 26.12.2018 “Për përcaktimin e kategorive të individëve
që plotësojnë kriteret për ulje të tarifës vjetore të studimit në programet e ciklit të dytë të
studimeve, në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë” botuar në Fletoren Zyrtare nr. 189… Lexo kriteret

Hapen regjistrimet per shkollen dimerore (4 leksione) qe do te trajtojne marrëdhenien midis BE-se dhe R. P. te Kines, duke u fokusuar ne zhvillimin historik te marredhenies dhe ne tre shtyllat kryesore: marredheniet politike, marredheniet ekonomike dhe tregtare dhe ndryshimet kulturore. Nxitoni te regjistroheni deri ne dt. 06.10.2021 ne info@ciut.edu.al ose doris.malaj@unit
ir.edu.al

Në portalin e studentit do të gjeni notat e simestrit dhe riprovimeve për sezonin qershor 2021

**************************************Portali i Studentit*********************************
Për përdoruesit e Smartphone-ave android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ise.portalistudenteve
Për të gjithë të tjerët: https://ise.edu.al/portali-studenteve/logohu

*******************************Nëse keni harruar fjalëkalimin****************************
Kredencialet për aksesin e PORTALIT TE STUDENTIT i gjeni në mesazhet në teams.

SHQIPNIA IDEALE PËRMES DISA MENDIMEVE TË ATË GJERGJ FISHTËS, TË ATË ANTON HARAPIT DHE TË ATË GJON SHLLAKUT

70 VJET PAS TRAKTATIT TË PARISIT SË KOMUNITETIT EVROPIAN TË QYMYRIT E TË ÇELIKUT(ECSC): A PO BËHET BE MË E VJETËR APO MË E MENDUAR ?

Konferenca Studentore