– Partneriteti me institucione vendase dhe europiane. Procesi i nderrkombaarizimit të ISE-permes afrimit të akademik UT dhe eksperteve curopiane në fushen e studimeve dhe integrimit europian Personeli akademik i angazhuar ne kete program eshte me ckspericncë të gjatë akademike e praktike, eksperit, dhe profesionisiste te njohur në fushat e tyre, dukc pafaqësuar ndër figurat dhc profesionistet me nivelin me te larte ne radhët e personelit akademik te UT-së, por edhe në universiteve curopiane. Janë nenshkruar një sërë marrëveshjcsh bashkëpunimi dhe disa jane drejt finalizmit veç atyre ku ISE perfshiltet si njesi kryesore e UT-se. Nder to do të permendnim marrëveshjen me Fakultetin e Shkencave Sociale, Universheti i Bmo-s, Republika Çeke; Avokatin c Popullit (19.02.2021), Agjencine c Prokurimit Publik; Drejtorine c Pergjiihshme të Pronesise Industrialc, si edhe janë dakordësuar paraprakisht c janë ne hapat e fundit marreveshjet me Ministrinë për Evropën dhc Punët c lashtme. Kolegji i Europes, Belgjike (në proces); Universiteii i Molisc-s. Itali (në proces). Keto marreveshje synojnë bashkepunimin per hartimin e kurrikulave së studimit, mesimdhënie, shkolle verore dhe aktivitete të perbashketa; shkembim në mesinidhenie, shkembim stafi dhc studentesh; mbeshtetje edhe internship-et e ndryshme per studentdt, duke i motivuar ata në aplikime të ndryshme që bejne; konceptim dhe zbatim programesh studimi të p&bashketa në fushft c studhneve europiane-ballkanikc, si dhc mbi projektel e 14E-sit. ISE tashme ka fituar: Jean Monnet Chair, drejtues i së ciles eshte dr. Gentian Elezi “Building capacitics for inclusiveness and ownership in the EU accession processof Albania-OwnEU”. me synim ngritjcn c kapacitcteve dhc thellimin e njohurive ne rushen e integrimit curopian. Jean Monnet Module. drejtuese e te cilit eshte prof.as.dr. Eglantina Gishti llannonization and nonnalization of the terminology ëithin the EU Integration context (HNTEUI)”, duke synuar krijimin e një baze te dhënash dhc aftesimin e kapaciteve njerezore në harmonizimin dhe standardizimin e terminologjise ne kontekstin e integrimin në BE.

Eshte partnere në Jean Monnet Centre of Excellence (FFIF) “Europianizimi i Politikave Publike në ShqipCri”. Po ashtu. jane zhvilluar dy kurse trajnimesh të vazhduara:

“EU Integration – Background & Perspective” kurs trajnimi te vazhduar (3 ECTS). me Profesor Hubert Petit, ish zv.ambasador i BE-se ne Tirane, “Doctor Horis Causa” i Univershetit te Tiranes. mars – prill 2020, organizuar nga Instituti i Studimeve Evropiane (Koordinatore- dr. Nocla Mahmuiaj) Shkolla dimerore -EU meets China, Undcrstanding thc EU-China Relationship”. 11-25 tetor 2021. organizuar nga ISE, ne bashkepunim me Institutin -Konfuci” (Koordinatore  dr. Doris Malaj). Gjithashtu, ISE organizon tryeza shumta dcbati, konfercnca shkencorc, leksione hapura me pjesemanjen e profesoreve dhe cksperteve me te mire vendas dhc evropiane, fale cdhe bashkepunimit te ngushte me perfaqesite diptomatike organizmat nderkombetare. ne Tirane, si: Bashkimi Europian, KeshilIi i Europes, OSBE etj. Te gjitha këto i sherbejne aftesimit me te mire te studenteve dhc pergatiljes profesionale të studenteve per nje qasje sa me te mire në tregun e punes dhe kërkesat e tij.

sqShqip