• Vizioni

ISE si një nga njësitë kryesore të UT-së, është krijuar dhe konceptuar për të zhvilluar aftësi akademike, njohuri të thelluara mbi zhvillimet aktuale në fushën e integrimit evropian, proceseve dhe politikave integruese, e që sot gjithnjë e më tepër ka interes të shtuar.

ISE, duke qenë unike në UT në programet që ofron, synon të shërbejë edhe si think tank apo si qendër ekselence dhe ekspertize në çështje që lidhen me studimet europiane dhe procesin e integrimit evropian të vendit, në një qasje multidisiplinare.

Instituti i Studimeve Evropiane ka si qëllim të veprimtarisë të tij përgatitjen dhe formimin e vazhduar të specialistëve shqiptarë, në kuadër të proceseve integruese të vendit, duke mundësuar formësimin e aftësive dhe kompetencave në çështje që lidhen me studimet evropiane, për të cilat gjithnjë e më tepër ka interes të shtuar dhe nevojë për aftësi analitike dhe kompetenca profesionale në tregun vendas por edhe atë rajonal e më gjerë.

Qëllimi është që ISE të bëhet një pikë referimi në fushën akademike e të kërkimit shkencor në nivel kombëtar dhe rajonal për profesionistët dhe studiuesit e fushës së studimeve evropiane dhe disiplinave që lidhen me të, parë kjo në një qasje multidisiplinare.

 

  • Misioni

ISE ka për mision:

  • të krijojë, të zhvillojë, të përcjellë dijet përmes mësimdhënies, kërkimit shkencor,
  • të formojë specialistë të lartë dhe të përgatisë shkencëtarë të rinj në fushën e studimeve evropiane, në përputhje me prioritetet e zhvillimit të vendit, duke kontribuar në rritjen e standardeve të demokracisë në vend;
  • të ofrojë mundësi të barabarta për të përfituar nga programet që ofron dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës;
  • të kontribuojë në zhvillimin ekonomik, social dhe kulturor në nivel kombëtar dhe rajonal, përmes dhënies/thellimit të njohurive specifike shkencore dhe metodologjike në studimet evropiane dhe disiplinat/nënfushat përkatëse të lidhura me të, të arrihet aftësimi i kërkuesve të rinj për kryerjen e punës së pavarur kërkimore, si dhe në prezantimin dhe botimin e arritjeve të tyre, si një politikë që tashmë ISE e ka në prioritetet e saj.
  • të mbështesë prioritetet strategjike dhe interesat e zhvillimit të vendit, posaçërisht në fushën e studimeve evropiane;
  • të integrojë mësimdhënien me kërkimin shkencor, duke pasqyruar punën dhe rezultatet e kërkimit shkencor në fushën e studimeve evropiane dhe publikimit të tyre, që do të rrisë interesin e kërkuesve dhe studiuesve të rinj.
  • të nxisë dhe forcojë bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e studimeve evropiane.
sqShqip