2. Sekretarin Metimore e Ciklit e ISE-se ka keto detyra:

Pret studentet. Zgjiidh probkmalikat e mesimore ose i orienton ne zyren e duhur ne rast moskompetence. per te dhene zgjidhje dhe ben me dije Drejtorin per cdo problematike:
Realizon procedorat e pranimeve te reja ne ISE . sipas Udhezimeve perkatese, si dhe mban dokumentacionin. sipas akteve ligjore dhe nenligjiore ne fuqi.
Ben regjistrimin e studenteve ne grupe dhe pergatit regjistrat e kurseve, per çdo fillim viti te ri akademik
Ben kalimin e studenteve ne vitet pasardhese sipar numrit tekrediteve dhe iu jep studenteve status institucional duke zbatuar rigorozisht te gjitha kriteret e percaktuara ne statusin dhe rregulloren e UT-se per ciklin e dyte
Ben regjistrimin e studenteve te transferuar, studenteve ne Programe te Dyta dhe studenteve te kategorive te vecanta.
Hedh ne Sistemin Informatik ne datebase perkates te gjitha rekordet e studetneve per pajisjen me numer matrikullimi NIM dhe percjelle dekomuentacionin ne QSHA
Pergatit te dhenat e studenteve per matrikullim
Hedh te dhenat e studenteve te regjistruar, diplomuar ose c’regjistruar ne Regjistrin Themeltar.
Gjeneron dhe prodhin proces-verbalet e provimeve ne baze te planit mesimore per studentet aktive dhe me pas administron dhe arkivon kete dokumentacion.
Pasqyron notat nga proces-verbalet ne regjistrin e arritjeve dhe ne sistemin informatik per cdo program studimi.
Evidenton dhe percjell prane deges se Finances dhe Kontabilitetit, listat emerore te studenteve sipas VKM ose Vendimit te Bordit te Administrimit, per tarifat e shkollimit( evidentim emrash per pagese tarife te plote, pagese tarife 1/2, kategorizimi i studenteve te eskelences me mesatare nga 9-10, evidentimin e emrave te studenteve per kategorizimet sociale)
Sekretaria Mesimore pergatit ne forme shterruese listat me emrat e studenteve te cilet kane permbyllur detyrimet mesimore dhe financiare dhe jane kandidate per te hyre ne mbrojtie te diplomes, pas verifikimeve te shlyerjes se planit mesimor dhe detyrimeve financiare.
Sekretaria Mesimore pasqyron numrat e matrikullimit ne databasse perkatese sipas programeve te studimeit. Pasqyron numrat e matrikullimit qe vijne nga QSHA ne regjistrin e notave dhe Regjistrin Themeltar.
I jep status studentit ne vitin akaademik perkates (e pasqyron ne regjister dhe ne sistem) pasi verifikon detyrimet financiare dhe kreditet e fituara ne baze te planit mesimor.
Pergatit listat e studenteve qe hyjne ne diplome pas verifikimeve te shlyerjes se planit mesimor dhe detyrimeve financiare.
Njofton studentet me e-mail ne adresen e studetit te hapur nga ISE / Universiteti, per problematika te ndryshme qe mund te lidhen me matrikullimin, notat, apo diplomimin e tyre.
Pergatit te dhenat e studenteve te diplomuar per efekt te pergatitjes se diplomes. Pasqyron ne librin e diplomave dhe Regjistrin Themeltar, studentet e diplomuar. Pergatit certefikaten e notatve dhe suplementin qe i bashkengjitet diplomes.
Prodhon vertetime notash (10 dite pune), vertetime studenti (5 dite pune), vertetime diplome me fotograi ne baze te kerkesave te studenteve ose ish studenteve.
Monitoron zhvillimin e pocesit mesimor dhe provimeve, si dhe mbajtien e dokumentacionit perkates te ketij procesi.
Verifikon vertetesine e dokumentacionit shkollor (diploma dhe vertetime) me kerkese te Rektoratit si dhe Institucioneve te tjera te interesuara.
Pergati informacione te ndryshme statistikore, te dhena mbi regjistrimet, moshat, diplomimet.
Ruan konfidencialitetin duke mos dhene infomracione per te trete
Zbaton me rigorozitet te gjitha aktet ligjore dhe nenligjore mbi te gjitha detyrat e mesiperme dhe mbi ruajtjen e dokumentacionit.

sqShqip