Ndërkombëtarizimi synon:

a. Rritien e njohies ndërkombëtare të diplomave të lëshuara nga ISE:

b. Rritja e bashkëpunimit dhe veprimtarisë ndërkombëtare në fushën akademike e të kërkimit shkencor, nëpërmjet pjesëmarrjes në programet dhe projektet kërkimore kombëtare,

rajonale dhe Evropiane

c. Zgjerimi i bashkëpunimit ndërkombëtar në fushën e shkëmbimit të personelit akademik të

ISE-së

d. Krijimi i mundësive për të ofruar diploma të përbashkëta me institucione homologe

ndërkombëtare, kryesisht të ciklit të dytë dhe të tretë të studimeve.

Në periudhën 2020-2022, janë nënshkruar disa marrëveshje me institucione vendase, që i

shërbejnë kryesisht zhvillimit të praktikave studentore, por jo vetëm.

-Një marrëveshje bashkëpunimi me Faculty of Social Studies, Masaryk University, në

Republiken Ceke.

 Janë zhvilluar bisedime me Kolegjin e Europës, në Bruges, dhe tashmë kemi miratimin e tyre

për nënshkrimin e një marrëveshjeje mes rektorëve të të dyja institucioneve. Marrëveshja

parashikon shkëmbim stafi, aktivitete të përbashketa (Workshop, summer school), mbështetje për

përmirësimin e kurrikulave etj.) dhe pritet të miratohet nga Rektori i UT-së.

. Në komunikim me Universitetin e Molise-s po shihet mundësia për një diplomë të përbashkët masteri në “European and Balkans Studies”.

– Po diskutohet me Universitetin e Kalabrisë për propozimin e një diplome të përbashkët masteri

profesional në Europrogettazione”.

• Është përcjellë, propozimi për nënshkrimin e marrëveshjes me European University Institute,

Firenze, përmes së cilës synohet ti arrihet një diplomë e përbashkët për masterin ekzekutiv në “EU membership and accession negotiations”

Përmes këtij bashkëpunimi në rritje synohet:

• të ritet numri i bashkëpunimeve për realizimin e mobiliteteve;

të rritet numri i pjesëmarrjes në projekte për ngritjen e kapaciteteve;

• të hartohet dhe aplikohet një ofertë akademike për studentët ndërkombëtarë;

• të ofrohen module e lënde në gjuhën angleze;

• të organizohen dhe bashkëorganizohen aktivitete ndërkombëtare të kërkimit shkencor;

• të bashkëpunohet me personel akademik të huaj për shkëmbim përvojash dhe ekspertize

në fusha specifike dhe me interes për institucionin;

• të krijohen produkte kërkimore shkencore dhe të promovohen ato;

të ftohen si profesorë të ftuar personalitete të nderuara ndërkombëtare.

sqShqip