Prof. Migena Leskoviku

Prof. Migena Leskoviku aktualisht mban pozicionin e Shefes së Departamentit të Legjislacionit dhe Politikës së BE-së në Institutin e Studimeve Evropiane (ISE), Universiteti i Tiranës (UT). Ajo u diplomua për drejtësi në vitin 1998, në Fakultetin Juridik-Universiteti i Tiranës, Shqipëri.
Që nga ajo kohë, Prof. Migena Leskoviku ka një përvojë të gjerë akademike prej 25 vitesh në mësimdhënie në Universitetin e Tiranës dhe në disa universitete jopublike ku ka mbajtur edhe poste drejtuese si: Dekane, Zëvendësdekane ose Përgjegjëse Departamenti në Fakultet. të Drejtësisë, UET; dhe ka përvojë të mëparshme në administratën publike.
Prof.Dr. Migena Leskoviku ka një përvojë të gjatë me shoqërinë civile si eksperte/konsulente për organizata të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare. Gjithashtu, ajo ka marrë pjesë në disa projekte në Shqipëri dhe jashtë vendit, si këshilltare ligjore, eksperte vendase apo ndërkombëtare për çështje që lidhen me të drejtat e njeriut, ligjin, çështjet gjinore, çështjet e integrimit europian etj. Gjithashtu Prof.Dr. Migena Leskoviku ka marrë pjesë në disa programe shkëmbimi akademik dhe programe trajnimi në SHBA dhe vendet e BE-së, si dhe si profesoreshë vizitore në disa institucione akademike jashtë vendit.
Është autore e shumë artikujve shkencorë të botuar në revista të njohura shkencore, si dhe bashkëautore e disa publikimeve/studimeve në shqip dhe anglisht, të botuara brenda dhe jashtë vendit. Ka marrë pjesë në shumë konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare dhe është anëtare e Bordit Redaktues të një reviste shkencore ndërkombëtare, si dhe anëtare e disa bordeve dhe komisioneve. Prof.Dr. Migena Leskoviku është anëtare e Këshillit Shkencor të EPLO (Organizata Evropiane për të Drejtën Publike).
Gjithashtu, ajo është aktive prej vitesh si eksperte e ASCAL-it, si dhe Anëtare e Komisionit të Përhershëm Institucional për Standardet e Sigurimit të Cilësisë, e zgjedhur në dhjetor 2020 nga Senati Akademik, Universiteti i Tiranës. Po kështu, Prof.Dr. Migena Leskoviku është anëtare e Bordit Këshillimor në kuadër të Rrjetit Kombëtar për Edukimin Ligjor të Publikut, i krijuar nën kujdesin dhe mbikëqyrjen e Kuvendit të Shqipërisë në zbatim të Strategjisë Kombëtare për Edukimin Ligjor të Publikut 2019-2023. zgjedhur më 17 janar 2020.

Prof.Asoc. Dr.Endira Bushati

Prof.Asoc. Dr.Endira Bushati është diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, gjatë viteve 1996-2000, si “Studente ekselente” për vitin akademik 1999-2000. Në të njëjtin vit filloi si pedagoge në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, fillimisht në Departamentin e të Drejtës Publike (2000-2002) dhe më pas në Departamentin e të Drejtës Civile, ku aktualisht është e angazhuar.
Ajo është staf akademik me kohë të plotë në Departamentin e Legjislacionit dhe Politikës së BE-së, Instituti për Studime Evropiane, Universiteti i Tiranës.

Gjatë viteve 2001-2003 ka kryer studimet Master për të Drejtën Publike me lëndën “Historia e shtetit dhe e ligjeve në Shqipëri 1944-1950”.

Gjatë vitit 2005 ka përfunduar kursin (DES) në “E Drejta Biznesore Evropiane dhe Ndërkombëtare” në Universitetin e Parisit Pantheon-Sorbonne në bashkëpunim me Universitetin e Bukureshtit. Në maj të vitit 2009 ka mbrojtur gradën shkencore “Doktor i Shkencave” në të Drejtën Civile. Në vitin 2013 mori titullin akademik “Profesor i Asociuar”.

Gjatë viteve 2002-2021 ka punuar si juriste, këshilltare dhe eksperte ligjore në disa institucione qendrore të vendit.
Gjatë viteve 2009-2014 ka shërbyer si Kryetare e Autoritetit të Mediave Audiovizive (AMA). Zonja Bushati flet anglisht, frëngjisht dhe italisht.

Ajo është autore e disa artikujve dhe referencave në revista dhe konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare.

Elena Polo, PhD

Elena Polo, PhD është Lektore dhe Hulumtuese me kohë të plotë në Institutin e Studimeve Evropiane, Universiteti i Tiranës, një pozicion që e filloi në vitin 2014, në ish Departamentin e Politikave dhe Qeverisjes (në fakt ajo është pjesë e Departamentit të Legjislacionit dhe Politikës së BE-së ). Prej vitit 2011, me një formim në Ekonomik, znj. Polo është gjithashtu pedagoge e ftuar në Departamentin e Ekonomisë të Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Gjatë këtyre viteve ajo është angazhuar kryesisht me mësimdhënie në këto lëndë: Makroekonomi, Politikat monetare dhe fiskale të BE-së, Metodat e hulumtimit, Ekonomia e Integrimit Evropian, Politikat Krahasuese të BE-së, Politikat Ekonomike të BE-së.
Znj. Polo mori doktoraturën në ekonomi në Universitetin e Tiranës në vitin 2021, duke përfunduar studimet e avancuara të doktoratës me temën “Ndërveprimi i politikës fiskale-monetare për të siguruar stabilitet dhe rritje makroekonomike: modelim teorik dhe empirik”, me theks të veçantë në dëshmitë nga perspektivat makro të politikëbërjes së një vendi dhe një bashkimi (siç është BE).
Paralelisht me një formim akademik prej më shumë se 10 vitesh, ajo është gjithashtu e angazhuar në udhëheqjen dhe koordinimin e projekteve kërkimore, duke punuar me donatorë të ndryshëm vendas dhe të huaj. Ajo ka marrë pjesë në disa projekte kërkimore në nivel lokal/vend/rajonal duke kryer kërkime në terren dhe në terren mbi analizën e situatës, duke aplikuar metoda të shumta kërkimore dhe teknika statistikore për të kryer analiza të të dhënave parësore/sekondare, si cilësore ashtu edhe sasiore. Ajo ka punuar në fushat e politikëbërjes së zhvillimit të vendit duke i ofruar publikut dhe palëve të interesuara një analizë politikash shumë profesionale dhe të bazuar në dëshmi.
Zonja Polo zotëron një njohje shumë të mirë të dokumenteve strategjike, proceseve dhe institucioneve publike, gjithashtu me njohuri të thella mbi institucionet, politikat dhe praktikat evropiane. Ajo ka prodhuar dhe/ose kontribuar në botime/studime të ndryshme të rëndësishme në fushën e zhvillimit ekonomik dhe social, të fokusuara gjithashtu në çështjet e qeverisjes së mirë dhe integrimit evropian.
Përveç aftësive të dalluara analitike dhe monitoruese/vlerësuese, ajo ka disa aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe prezantuese. Me një njohuri të thelluar për shkak të përvojës së saj, znj. Polo është e orientuar në prezantimin dhe diskutimin publik për çështje të veçanta të zhvillimit të vendit. Për momentin, interesat e saj kërkimore dhe fushat e ekspertizës përfshijnë Makroekonominë; Ekonomia e Zhvillimit; politikëbërja e BE-së; Zhvillimi dhe financimi i qëndrueshëm, Qeverisja e mirë, si dhe politikat reformuese të qeverisjes qendrore dhe vendore.

Phd. Noela Mahmutaj

Noela Mahmutaj është pedagoge në Departamentin e Politikave dhe Legjislacionit të BE-së, Instituti i Studimeve Evropiane në Universitetin e Tiranës. Ajo ka mbaruar doktoraturën në Universitetin Shtetëror të Shën Peterburgut dhe mban gradën Doktor Shkencash, si dhe Studiese në Marrëdhëniet Ndërkombëtare dhe Politikat Botërore. Noela ka BA në Shkenca Politike nga Universiteti “Miqësia e Popujve”, Moskë, dhe MsC në Diplomaci dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare të BE-së nga Instituti i Studimeve Evropiane.
Interesi i saj kërkimor janë politikat botërore, studimet rajonale dhe ndërkombëtare. Ajo ka botuar punime shkencore dhe ka marrë pjesë në konferenca dhe konventa ndërkombëtare.
Noela jep lëndë të tilla si: Teoria dhe praktika e marrëdhënieve ndërkombëtare, Gjeopolitikë, Politika e jashtme e shtetit shqiptar, etj.

sqShqip